Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder.

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder bildades 1951 och styrs av kommunpolitiker, Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs universitet. Stiftelsens verksamhet drivs på affärsmässiga villkor i konkurrens med andra bostadsföretag med den skillnaden att stiftelsen inte primärt är vinstdrivande.

Stiftelsens ändamål.

Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att tillgodose bostadsbehovet för de studerande vid de högre läroanstalterna i Göteborg genom att förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter för att därå uppföra och förvalta studentbostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar även som i av andra ägda fastigheter förvärva eller hyra bostäder med tillhörande utrymmen. Stiftelsen har dessutom till föremål för sin verksamhet att idka annan med studentbostadsförsörjningen sammanhängande verksamhet och övrig rumsuthyrning.

Stiftelsen äger icke utan länsbostadsnämndens medgivande bedriva annan byggnadsverksamhet än sådan till vilken utgår statligt eller kommunalt stöd.

Stadgar

Affärsidé.

Stiftelsens affärsidé är att erbjuda ändamålsenliga och attraktiva bostäder till aktivt högskolestuderande i Göteborgsregionen.

Vision.

Hem för bättre studietid.

Värdeord.

Trygghet, Engagemang, Nytänkande

Företagsform.

Stiftelse som drivs på affärsmässiga villkor i konkurrens med andra bostadsföretag i Göteborg, men utan primärt vinstintresse

Hyrorna skall ge utrymme för tillfredsställande avskrivningar och erforderliga underhållsarbeten. Hyrorna fastställs vid förhandlingar med Hyresgästföreningen i Västra Sverige.

Styrelse.

Göteborgs kommun utser ordförande, två ledamöter och två suppleanter.
Göteborgs Förenade Studentkårer utser vice ordförande, två ledamöter och två suppleanter.Göteborgs universitet utser en ledamot och en suppleant.

Stiftelsen är ansluten till:

  • Studentbostadsföretagen, SBF
  • Sveriges Allmännytta, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag

  • FASTIGO, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation
  • HBV, Husbyggnadsvaror förening u p a