Hyresförhandling för 2023 fortgår

Den 28 november inledde SGS Studentbostäder och Hyresgästföreningen förhandlingar om hyresnivåerna för 2023.

Förhandlingarna utgår från en trepartsmodell som är överenskommen mellan Allmännyttan, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Modellen utgår från fem parametrar, två lokala och tre nationella. De lokala parametrarna är taxebundna avgifter (värme, vatten, el och avfall) samt förvaltning och underhåll. De nationella parametrarna är räntekostnader, BNP och inflation. Modellen innebär lokala förhandlingar med Hyresgästföreningen.

Det gångna året har präglats av en mycket hög inflation, stigande räntor och kraftigt höjda taxebundna avgifter som resulterat i stora kostnadsökningar för stiftelsen. Utifrån trepartsmodellen har vi räknat fram en hyreshöjning om 9,1% men med hänsyn tagen till studenters ekonomi ligger vårt yrkande på 8,7%. 

Därmed har förhandlingarna startat och kommer att fortgå en tid framöver. Vi kommer kontinuerligt att informera på hemsidan om hur förhandlingarna går.

 

Uppdatering 2023-02-03

Hyresförhandlingarna fortgår. SGS Studentbostäders yrkande är 8,7% från och med den 1 januari 2023 vilket kan komma att innebära en retroaktiv hyreshöjning beroende på när en överenskommelse kan träffas.