Studiekontroll.

För att få hyra en studentbostad krävs att du tar minst 15 högskolepoäng eller motsvarande per termin vid Göteborgs universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. Vi genomför därför en studiekontroll varje termin. 

En studiekontroll innebär att vi kontrollerar om du tagit minst 15 högskolepoäng (eller motsvarande) föregående termin. 

Under studiekontrollen är det högre belastning än normalt så det kan dröja innan du får ett svar.

Kontroll av poäng.

Vi har inte tillgång till Ladok i vanliga fall, men när vi genomför studiekontrollen får vi uppgifter på godkända resultat från universiteten. (om man har tar tagit minst 15 poäng). 

Manuell kontroll av poäng.

Får du inte dina poäng inrapporterade i Ladok, eller om Ladok-utdraget visar att du inte tagit tillräckligt många poäng (minst 15 poäng) , kommer vi att kontrollera dina studiemeriter manuellt. Detta gäller även om du saknar svenskt personnummer i vårt register. 

Doktorandstudier.

Studiekravet för doktorander innebär att man bedriver doktorandstudier till en aktivitetsgrad om minst 50 % och kan styrka att studierna följer en individuellt upprättad studieplan. 

SGS har inte tillgång till Ladok och vi får inga uppgifter om studieresultat för doktorander. Därför ber vi dig skicka intyg om doktorandstudier där det även framgår hur länge studierna beräknas pågå.

Ansökan om dispens.

Om du inte har tagit 15 poäng under den termin vi efterfrågar kan du ansöka skriftligen om dispens från studiekravet. Här kan du hämta hem en dispensansökan. (PDF)

Denna blankett ska endast skickas in om du har fått ett brev/mail från oss där vi efterfrågar dina studieresultat. Du skickar den till studiekontroll@sgsstudentbostader.se

De intyg som du bifogar måste innehålla ditt namn, personnummer och det skall avse tidsperioden som vi efterfrågar.

Du kan ansöka om dispens om du studerat utomlands, om du avbrutit pågående utbildning för att läsa annat ämne eller har andra giltiga skäl. 

Om du inte kan bedriva studier på grund av sjukdom eller sociala skäl, kan dispens beviljas under en viss period.  Skicka in en kortfattad redogörelse om dina skäl och bifoga studieintyg för nuvarande termin om möjligt. Vid sjukskrivning bifogas läkarintyg som gäller under den termin vi efterfrågar. 

Om du inte uppfyller studiekravet.

De som inte uppfyller studiekravet kommer att bli uppsagda av SGS. När hyresvärden, SGS, säger upp hyresgästen gäller tre kalendermånaders uppsägningstid.SGS 2020