Förtroenderåd och husmöte.

Vad är ett förtroenderåd?

På vissa områden finns Förtroenderåd/Kontaktkommittéer. De har till uppgift att tillvarata hyresgästernas intressen, och skapa ett bra samarbete med SGS Studentbostäder i frågor som rör boendet och förvalta en del gemensamma utrymmen. De ordnar även en del aktiviteter för de boende. Du betalar en liten avgift per månad till förtroenderådet inom de flesta av våra områden. Storleken på avgiften varierar och är beslutad av de boende. På anslagstavlorna på respektive område finns det förteckning över medlemmarna i resp Förtroenderåd/Kontaktkommitté. Till dem kan du vända dig med frågor av olika slag. Mer information finns under "Förtroenderåd".

Medlem kan alla vara som är förstahandshyresgäst hos oss.

Hur bildas ett förtroenderåd?

Förtroenderåd bildas vid ett husmöte för alla boende. Sammankallande kan vara några av hyresgästerna, initiativtagarna. SGS Studentbostäder kan vara behjälpliga med kallelse och förslag till dagordning första gången.

Tänk på att kallelsen bör gå ut senast 14 dagar före mötet.

Kontakta SGS Kundservice för ytterligare information.

Obligatoriska punkter vid husmöte.

  1. Ja eller nej till förtroenderåd.
  2. Förslag till stadgar, se bifogat exempel.
  3. Val av styrelse om minst fem personer, ordförande, kassör, sekreterare samt två ledamöter.

”FR-krona”.

Beslut om FR-kronans storlek beslutas vid protokollfört husmöte för ett år i taget. Förslagsvis kan storleken variera mellan 10 men dock max 25 kronor/månad. 

SGS Studentbostäder administrerar uttaget via hyresavin och pengarna sätts in på förtroenderådets konto.

Samverkan med SGS Studentbostäder.

Det är mycket angeläget att etablera ett gott samarbete mellan förtroenderådet och SGS Studentbostäder. Vid de kvartalsvisa mötena avhandlas frågor som t ex rör underhåll, investeringar, fastighetsskötsel och övriga frågor som rör boende och förvaltning.

Om förtroenderådets organisation upplöses måste SGS Studentbostäder ovillkorligen underrättas.

Policy för SGS Studentbostäders förtroenderåd (PDF 72 KB)

Förslag till stadgar (PDF 305 KB)